Πλάτων, Γεώργιος Παπανδρέου (μετάφραση)
Πλάτωνος Γοργίας, μεταφρασθείς εις την νέαν ελληνικήν γλώσσαν, μετά εισαγωγής και περιλήψεων σχετικών, προς χρήσιν των μαθητών, των φοιτητών και παντός λογίου
[1929]