Ξενοφών, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Ξενοφώντος Κύρου Αναβάσεως τα τρία πρώτα βιβλία κατ΄ εκλογήν εκδοθέντα διά την Β΄ τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και την Α΄ των Αστικών Σχολείων των Θηλέων
[1929, 15th edition]