Ξενοφών, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Ξενοφώντος Απομνημονεύματα κατ΄ εκλογήν εκδοθέντα διά την Β΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1929, 4th edition]