Αντώνιος Χωραφάς
Ιστορία Ελληνική και Ρωμαϊκή από του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι του Μεγάλου Θεοδοσίου δια την Β΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1931, 1st edition]