Παναγιώτης Γ. Τσιλήθρας
Στοιχεία Ζωολογίας προς χρήσιν των μαθητών της τρίτης τάξεως των Γυμνασίων και προς αυτομάθειαν. Διασκευασθέντα επί τη βάσει του αναλυτικού προγράμματος 1930
[1931]