Ευάγγελος Παπαναστασίου
Λεξικόν ανωμάλων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, μετά ποικίλων και πλουσίων γραμματικών, ερμηνευτικών και ετυμολογικών σημειώσεων, προς χρήσιν των μαθητών των Ημιγυμνασίων, Εξαταξίων Γυμνασίων, Αστικών σχολείων, Πρακτικών Λυκείων και Παρθεναγωγείων
[1932]