Ξενοφών, Κυριάκος Κοσμάς (επιμ.)
Ξενοφώντος Εκλογαί εκ της Κύρου Αναβάσεως : διά την Β΄ τάξιν των Γυμνασίων και Ημιγυμνασίων
[1932, 2nd edition]