Γεώργιος Α. Μέγας
Γεωγραφία μέρος πρώτον η Ευρώπη διά την Β΄ τάξιν του Γυμνασίου
[1932, 1st edition]