Ιω. Ν. Χατζιδάκις, Χρ. Α. Μπαρμπαστάθης
Πρακτική Γεωμετρία διά την Α΄ και Β΄ τάξιν του εξατάξιου Γυμνασίου
[1932, 1st edition]