Λουκιανός, Χρήστος Α. Παπαναστασίου, Νικόλαος Ε. Φραγκίσκος (σχόλια)
Λουκιανού Νεκρικοί Διάλογοι εκλογαί δια την Α΄ τάξιν των Γυμνασίων και Ημιγυμνασίων
[1932, 1st edition]