Θεόδωρος Γ. Κύπριος
Γαλλικόν βιβλίον της Γ΄ τάξεως διά την Γ΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων και τας αντιστοίχους τάξεις των λοιπών Σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1932, 1st edition]