Κ. Καλεμικέρης, Ευ. Τζολάκης
Γεωλογία και Ορυκτολογία προς χρήσιν της Δ΄ τάξεως των Γυμνασίων
[1932, 3rd edition]