Νικόλαος Κ. Γερμανός
Εγχειρίδιον Ζωολογίας προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ των Γυμνασίων, Διδασκαλείων και Παρθεναγωγείων
[1932, 8th edition]