Αργύρης Δ. Σακελλαρίου
Ιερά ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ τάξεως του Γυμνασίου και της αντιστοίχου των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1933, 1st edition]