Αργύρης Η. Σακελλαρίου
Ιστορία εκκλησιαστική κατά το τελευταίο πρόγραμμα του γνωμοδοτικού συμβουλίου προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ τάξεως των Γυμνασίων και αντιστοίχων σχολίων της Μέσης Παιδείας
[1933, 5th edition]