Ξενοφών, Δ. Τσιρίμπας (σχόλια)
Εκλογαί εκ της Κύρου Παιδείας του Ξενοφώντος: εγκεκριμένον διά την Γ΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1933, 1st edition]