Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός
Στοιχειώδης εκκλησιαστική ιστορία δια την ΣΤ΄ τάξιν του (Εξαταξίου) Γυμνασίου
[1933, 9th edition]