Θεόδωρος Γ. Κύπριος
Τα πρώτα μαθήματα, Γαλλικόν βιβλίον της Β΄ τάξεως κατά το νέον αναλυτικόν πρόγραμμα δια την Β΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων, την Β΄ τάξιν των Ημιγυμνασίων και τας αντιστοίχους τάξεις των λοιπών Σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1933, 2nd edition]