Θεόδωρος Γ. Κύπριος
Γραμματική της γαλλικής γλώσσης προς χρήσιν πασών των τάξεων των Εξαταξίων Γυμνασίων και των αντιστοίχων τάξεων των λοιπών Σχολείων της Μ. Εκπαιδεύσεως
[1933, 6th edition]