Ηλίας Π. Μηνιάτης, Γ. Λ. Γιαννικόπουλος
Εκκλησιαστική ιστορία εγκεκριμένη δια την Ε΄ τάξιν των Δημοτικών Σχολείων και τας συνδιδασκομένας κατά το πρώτον έτος Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεως
[1934, 1st edition]