Θεόδωρος Γ. Κύπριος
Γαλλικόν βιβλίον της Δ΄ τάξεως, Εγκεκριμένον υπό του Υπουργείου της Παιδείας κατά τον Νόμον 5045 δια την πενταετίαν 1933-1938 διά την Δ΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων και τας αντιστοίχους τάξεις των λοιπών Σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1936, 4th edition]