Αρριανός (Lucius Flavius Arrianus), Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Εκλογαί εκ της Αναβάσεως του Αρριανού δια τη Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1936, 5th edition]