Π. Δ. Παναγόπουλος
Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος δια την έκτην τάξιν του Δημοτικού Σχολείου
[1937, 2nd edition]