Θεόδωρος Γ. Κύπριος
Γαλλικόν βιβλίον της Δ΄ τάξεως εγκεκριμένον υπό του Υπουργείου της Παιδείας δια την Δ΄ τάξιν των Γυμνασίων και τας αντιστοίχους τάξεις των λοιπών Σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1937, 6th edition]