Θεόδωρος Γ. Κύπριος
Γαλλική μέθοδος της έκτης τάξεως εγκεκριμένη υπό του Υπουργείου της Παιδείας δια την έκτην τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων και τας αντιστοίχους τάξεις των λοιπών Σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1938, 6th edition]