Αντώνιος Χωραφάς, Αντώνιος Σακελλαρίου
Ιστορία ρωμαϊκή και βυζαντινή από της υποταγής της Ελλάδος εις τους Ρωμαίους μέχρι του 8ου αιώνος μ.Χ. Δια την Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1939, 7th edition]