Δημήτριος Ι. Φιλικός
Αναγνωστικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσης δια τη Δευτέραν και Τρίτην τάξιν των Γυμνασίων
[1940]