Θεόδωρος Γ. Κύπριος
Γραμματική της γαλλικής γλώσσης προς χρήσιν πασών των τάξεων των Γυμνασίων και των αντιστοίχων τάξεων των λοιπών Σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1944, 8th edition]