Βασίλειος Ε. Πετρούνιας
Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος εγκεκριμένη δια την ΣΤ΄ τάξιν και τας Ε΄ και ΣΤ΄ συνδιδασκομένας των Δημοτικών Σχολείων
[1945]