Αντώνιος Γ. Παππαδάτος
Εκκλησιαστική ιστορία : διά την Δ΄ τάξιν των Γυμνασίων παλαιού τύπου
[1948]