Ιωάννης Σαρρής
Γεωγραφία Ασίας, Αφρικής, Ωκεανίας, Αμερικής δια την Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1953]