Σ. Σπεράντσας, Σ. Δουφεξής, Λ. Βρανούσης, Β. Σφυρόερας, Θ. Μακρόπουλος, Κ. Ρωμαίος
Νεοελληνικά αναγνώσματα Β΄ Γυμνασίου
[1972, 11th edition]