Α. Λαζάρου
Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος, από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των μηδικών, δια την Α΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1946]