Δημήτριος Φιλικός
Αναγνωστικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, δια τας κατωτέρας τάξεις των Γυμνασίων
[1949]