Α. Λαζάρου, Δ. Χατζής
Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των Μηδικών πολέμων διά την Α΄ τάξιν του Γυμνασίου
[1962, 6th edition]