Στέλιος Σπεράντσας
Σωματολογία του ανθρώπου μετά στοιχείων υγιεινής για την Ε΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1951]