Χ. Ενισλείδης, Α. Κεραμιδάς
Ιερά ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης
[1957, 2nd edition]