Βίκτωρας Δ. Κρητικός, Γεώργιος Παπαοικονόμου (σχόλια)
Εκλογαί εξ αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων διά την Α΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1958, 2nd edition]