Αν. Λαζάρου
Ιστορία των νεωτάτων χρόνων . Από τη Συνθήκη της Βιέννης (1815) μέχρι των ημερών μας. Δια την ΣΤ΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1959, 9th edition]