Π. Ηλιόπουλος
Γεωγραφία της Ευρώπης διά την Β΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1959, 8th edition]