Κων. Π. Παπαπαναγιώτου, Ιωάννης Γρ. Τιμαγένης
Ιερά ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης διά την Α΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1963, 2nd edition]