Ι. Μάσσος, Α. Ζάγκας, Γ. Κούβελας
Χριστιανισμός και κόσμος Β΄ Λυκείου
[1980, 3rd edition]