Γεράσιμος Φ. Πιερρομπόνης
Στοιχειώδες βιβλίον προς διδασκαλίαν της γαλλικής γλώσσης δια την Β΄ και Γ΄ τάξιν του ελληνικού σχολείου
[1910]