Ξενοφών, Δ. Η. Κυριακόπουλος (σχόλια)
Ελληνική Χρηστομάθεια. Περιέχουσα Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασιν. Προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1901]