Χρήστος Μ. Ενισλείδης
Ερμηνεία Περικοπών από τα ιστορικά βιβλία της Αγίας Γραφής (Παλαιάς και Καινής), προς χρήσιν των μαθητών της Πέμπτης τάξεως των Οκταταξίων Γυμνασίων και της Τρίτης των Εξαταξίων
[1949, 5th edition]