Ξενοφών, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις (εκλογαί), Β΄ Γυμνασίου
[1969, 18th edition]