Κωνσταντίνος Σ. Κατεβαίνης
Συντακτικόν της Ελληνικής Γλώσσας, προς χρήσιν μαθητών των Γυμνασίων
[1923, 3rd edition]