Λεωνίδας Χριστοφιλόπουλος
Ευαγγελικαί Περικοπαί, βιβλίον βοηθητικόν-διδακτικόν προς χρήσιν των μαθητών Πέμπτης και Έκτης τάξεως του Δημοτικού Σχολείου