Δημήτρης Αρών
Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Δια την Πέμπτη Τάξιν των Δημ. Σχολείων
[1935, 2nd edition]