Γεώργιος Δ. Παπαϊωάννου
Πρακτική αριθμητική
[1966]